امروز : 1398/7/23

سایت های ترجمه آنلاین


استفاده از سایت هایی که خدمات ترجمه را به شکل اینترنتی در اختیار کاربران قرا ر می دهند امروز فزونی یافته است. کاربران برای ترجمه ی متن ها و مطالب خود در حوزه های گوناگون علمی ، هنری ، تخصصی و ادبی و سایر انواع آن ، می توانند با مراجعه به سایت های ترجمه ، از طریق کارشناسان  ترجمه ی حاضر در این سایت ها ، از خدمات ترجمه ی آنلاین برای ترجمه ی متن خود استفاده کنند. سایت های ترجمه آنلاین دارای دو نوع کلی از ارائه ی خدمات ترجمه ی متن به کاربران هستند. سایت هایی که از طریق سیستم نرم فزاری اقدام به ارائه ی ترجمه ی لغات و جملات از یک زبان به زبان دیگر می کنند. کاربران برای استفاده از این سایت های ترجمه باید به اینترنت دسترسی داشته باشند.در این سایت ها ، امکان ترجمه ی کل متن برای کاربران به صورت همزمان موجود نیست. کاربر می تواند با استفاده از ترجمه ی قسمت های مختلف متن و قرار دادن آنها در کنار هم ، متن ترجمه ی خود را در اختیار داشته باشد. سایت های ترجمه آنلاین نرم افزاری به دلیل عدم استفاده از ترجمه ی کارشناسی و عدم توجه به نوع متن و جایگاه لغات د رجملات , ترجمه ی ضعیف و بی نظم در اختیار کاربران قرار می دهند و این موضوع سبب شده است که استفاده از این سایت های آنلاین ترجمه علی رغم رایگان بودن خدمات ترجمه  ی آنها، با استقبال چندانی مواجه نباشد. سایت هایی که از ترجمه ی اینترنتی مترجمان ماهر و تحصیلکرده برای ارائه ی ترجمه ی متن ها به کاربران استفاده می کنند؛ توانسته اند خلا ناشی از ترجمه ی نامنظم نرم افزار ها را جبران کنند. در این سایت ها کاربران به واسطه ی مترجمان حرفه ای می توانند ترجمه ای گویا و مفهوم را در دست داشته باشند. سایت ترجمه ی  اینترنتی دانشجو آنلاین با ارائه ی خدمات نوین در زمینه ی ترجمه، از قبیل، ترجمه ی رایگان برای هر نوع از ترجمه مورد نظر کاربران ، توانسته است توجه کاربران را به سوی خود جلب کند. دانشجو آنلاین یکی از سایت های ترجمه آنلاین محسوب می شود؛ که از بیش ترین تعداد مترجمان خبره و تحصیلکرده به صورت غیر حضوری ، برای انجام ترجمه ی اینترتنی متن های کاربران استفاده است

 

مشاهده لیست قیمت